Štvrtok 12.12.2019   oslavuje Otília zajtra pozýva na pivo Lucia

6966 podnikov 

Biela vrana 2016 - kategórie

http://www.kamnapivo.sk/webtron/biela-vrana-2016-kategorie.html

20. marec 2015, 14:00
bobo wbm
Biela vrana 2016 - kategórie

Biela vrana, degustačná súťaž doma varených pív už tradične vyhlasuje po ukončení predchádzajúceho ročníka do mesiaca nové súťažné kategórie. Je tomu aj teraz tak. Takže, vážení domovariči, máte čas na vyskúšanie, doladenie svojích pív, ktoré varíte, alebo sa rozhodnete variť a poslať do tejto súťaže niečo viac ako jedenásť mesiacov.

 

Kategóriu Biére de Garde určili celkoví víťazi -

 

Grand Special Biela vrana 2015 

 

Zvarime&BudzeMichal FerkoPeter Antal.

 

Ostatné kategórie sú výsledkom hlasovania a dohôd medzi členmi KDD.

 

Kategóriu Experimental Beer - Slovak Herbal Ale sme navrhli za účelom podporiť kreativitu a invenčnosť hlavne slovenských domovaričov, zároveň je to pokus, snaha nájsť štýl piva, ktoré by odrážalo našu kultúru, históriu, ale aj budúcnosť slovenského pivovarníctva (aj keď len možno na poli homebrewingu).

 

Daj Boh šťastia, priatelia homebrewári,

ale aj priaznivci pravého poctivého piva!

 

 

 

Organizátor medzinárodnej súťaže doma varených pivných špeciálov

 

Biela vrana - Košická domovaričská divízia (KDD)

 

stanovil pre piaty ročník Biela vrana 2016

 

nasledujúce súťažné kategórie podľa BJCP (2008/2014):

 

 

A. kategória: Biére de Garde 16. D, (new BJCP: 24. Belgian ale - 24. C Biére de Garde)

B. kategória: Russian Imperial Stout 13. F, (new BJCP: 20. American Porter and Stout – 20. C RIS)

C. kategória: Rye IPA 23. Speciality Beer, (new BJCP: 21. IPA – 21. B speciality Rye IPA)

D. kategória: Dunkelweizen 15. B, (new BJCP: 10. German Wheat Beer - 10. B Dunkels Weissbier)

E. kategória: Irish Red Ale 9. D, (new BJCP: 15. Irish Beer – 15. A Irish Red Ale)

F. kategória: Experimental Beer - Slovak Herbal Ale (podľa špecifikácie)

 

 

Experimental Beer – Slovak Herbal Ale

 

Špecifikácia: Vrchne kvasený bylinný ale  

 

OG: 1.064 a viac     FG: 1.018     Alc.: min. 6,5%    SRM: 2 – 6°

 

Aróma: Charakteristická vôňa po použitej byline, resp. po použitých bylinách primeranej intenzity, tak aby sa dala vôňa špecifikovať. Pri kombinácii viacerých bylín dôraz na harmonický charakter. Vôňa by mala byť príjemná, nemala by byť umelá a nepríjemne dominantná, silná. Pripúšťa sa aj chmeľová aróma, ale musí byť harmonická, vyvážená s bylinnou arómou, môže dopĺňať celkový charakter, ba na konci sa aj prejaviť jasnejšie. Neprítomnosť chmeľovej arómy nie je na závadu.

 

Vzhľad: Vzhľad tekutiny má byť v čo najsvetlejšom odtieni, od slamovo-žltej po jemne oranžovú. Pena hustejšia bielej farby, vyššia. Tekutina číra, ale môže mať jemný zákal, nie mútna, resp. silne zakalená.

 

Chuť: Rovnako ako aróma, aj v chuti by mala byť charakteristickou stopou po použitej byline, resp. bylinách, nie však agresívne, ale v súlade s celkovým telom, horkosťou po použitom chmeli, sladoch, spôsobom fermentácie a ich produktmi - estermi. Cieľom je vytvorenie harmonického a vyváženého vnemu chute použitých bylín a chmeľu. Nežiaducim prvkom je ostrá korenitosť, trpkosť.    

 

Pocit v ústach: Môže sa líšiť v závislosti od použitých bylín. Telo by malo byť plné po použitých sladoch, stredne sýtené, hladšie pri napití.

 

Celkový dojem: Základom je harmonické spojenie vône a chute použitých bylín, oceňovaná bude hlavne invenčnosť domovariča, ktorá sa bude posudzovať.

 

Suroviny:

Kvasinky: horná fermentácia

 

Slady: vo všeobecnosti svetlé slady ako svetlý plzeňský, pale ale, pšeničný, bavorský,...

 

Chmele: - doporučujeme použiť „európske“ chmele (nie americké, novozélandské,...), napr. nemecké, české, slovinské, slovenské, francúzske, anglické,... etc.

Doporučujeme použiť aj "dry hoping".

 

Byliny: doporučujeme sa orientovať na byliny, aj liečivé, resp. okvetia, kvety, či lupene, korene, plody rastúce na Slovensku, nie je to však podmienkou, napr.: kvet bazy, lipový kvet, horec žltý, borievka, medovka lekárska, ruža šípová, šalvia lekárska, kvety hlohu, palina, mäta, levanduľa, koriander, curacao – bitter orange peel, zázvor, sladké drievko, vanilkový struk, korenie, aníz, fenikel, .... etc.

 

Dodatky: prípustné sú pšeničné, ovsené, ražné vločky, melasa, dubové stružliny, írsky mach, .... etc. Neprípustné sú cukor biely, cukor kandovaný biely, tmavý, maltóza, maltodextrín, med.

 

Označenie: v prihláške musia byť označené použité byliny, chmele a dodatky.

 

Súťaž sa uskutoční vo februári 2016 (obyčajne v tretiu sobotu), presný termín bude včas zverejnený.

Update: termín 5. ročníka BV 2016 je 20. februára 2016

 

 

The fifth annual international homebrewing contest

 

Biela vrana 2016

 

organized by Biela vrana - Košická domovaričská divízia (KDD)

 

will be competed in the following beer style categories according to BJCP (2008/2014):

 

A. category:Biére de Garde 16. D, (new BJCP: 24. Belgian ale - 24. C Biére de Garde)

B. category:Russian Imperial Stout 13. F, (new BJCP: 20. American Porter and Stout – 20. C RIS)

C. category:Rye IPA 23. Speciality Beer, (new BJCP: 21. IPA – 21. B Speciality Rye IPA)

D. category:Dunkelweizen 15. B, (new BJCP: 10. German Wheat Beer - 10. B Dunkels Weissbier)

E. category:Irish Red Ale 9. D, (new BJCP: 15. Irish Beer – 15. A Irish Red Ale)

F. category:Experimental Beer - Slovak Herbal Ale (according to the specification)

 

 

Experimental Beer - Slovak Herbal Ale

 

Specification: Top-fermented herbal ale

 

OG: 1.064 and higher  FG: 1018   Alc .: min. 6.5%   SRM: 2-6 °

 

Aroma: The character of the used herb/s should be of adequate intensity, noticeable and identifiable in the aroma. When combining several herbs, emphasis is on harmonious character. Smell should be pleasant, it should not be artificial and uncomfortably dominant, strong. Accepted is also hop aroma, but must be harmonious, balanced with herbal aroma, it can complement the overall character, even at the end become clearer. The absence of hop aroma is not a defect.

Appearance: The liquid should take the brightest tone, from straw-yellow to fine orange. Head thicker, white, higher. The ale should be clear, but may have fine haze, not cloudy, or strongly turbid.

Flavor: Like the aroma, the taste should be characterized by the herb/s used, but not aggressive, consistent with the overall body, bitterness after the used hops, malt, fermentation method and their products - esters. The aim is to create a harmonious and balanced taste sensation of the used herbs and hops. Undesirable element is sharp spiciness, bitterness/harshness.

Mouthfeel: May vary depending on the herbs. The body should be full after the malt, slightly carbonated, with a smoother drink.

Overall impression: The basis is a harmonious blend of aromas and flavors of the herbs, especially appreciated will be inventiveness of a homebrewer, which will be assessed.

 

Ingredients:

Yeast: top fermentation

 

Malt: generally pale malt, like light pilsner, pale ale, wheat, Bavarian, ...

 

Hops: use "European" hops (not American, New Zealand, ...), for example: German, Czech, Slovenian, Slovak, French, English, ... etc.

We recommend using the "dry hoping" technique.

 

Herbs: recommend ed is to focus on herbs (even with medicinal properties; perigonium, flowers or petals, roots, fruits) growing in Slovakia, but it is not a condition, e.g.: elderflower, lime blossom (linden), yellow gentian, juniper, lemon balm (melissa), dog rose (Rosa canina), sage, hawthorn flowers, wormwood, mint, lavender, coriander, curacao - bitter orange peel, ginger, licorice, vanilla beans, spices, anise, fennel, .... etc.

 

Supplements: admissible are wheat, oat, rye flakes, molasses, oak chips, Irish moss, .... etc. Unacceptable is white sugar, white candy sugar, dark sugar, maltose, maltodextrin, honey.

 

Labelling: used herbs, hops and supplements must be marked in the application.

 

The contest will be held in February 2016 (usually the third Saturday), the exact date and full regulations will be published in due time.

 Update: The term of 5th Biela vrana is February 20, 2016 (Saturday)  

Ak tu tvoj obľúbený podnik nie je, pridaj ho a budeš jeho zakladateľom. Páči sa ti KamNaPIVO? Povedz o ňom kamarátom.Čo zlepšiť? Sme zvedaví na tvoj názor.
Uvádzané informácie pochádzajú v prevažnej miere od verejnosti, preto nemôžeme garantovať ich pravdivosť a presnosť. Každý môže údaje aktualizovať.
Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom © Použitie pre iné ako osobné účely je bez povolenia prevádzkovateľa zakázané.
Reklama na portále