Nedeľa 23.2.2020   oslavuje Roman, Romana zajtra pozýva na pivo Matej

6972 podnikov 

Biela vrana 2019 štatút

http://www.kamnapivo.sk/webtron/biela-vrana-2019-statut.html

1. január 2019, 00:10
bobo wbm
Biela vrana 2019 štatút

Košická domovaričská divízia (KDD) Košice (voľné združenie domácich varičov piva)

                                                                 vyhlasuje

  medzinárodnú súťažnú degustačnú prehliadku doma varených pivných špeciálov

 

„BIELA VRANA 2019“

 

 ktorá sa uskutoční dňa 23. 02. 2019 (sobota od 09.30 hod.)

  v priestoroch Pivovar Hostinec, Hlavná 65, Košice, Slovensko

 

Štatút súťaže

 

1.Hlavným organizátorom je Košická domovaričská divízia Košice (KDD)– voľné združenie domácich varičov piva v spolupráci s Pivovar Hostinec a ďalšími partnermi.

 

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť domáci variči piva (vek nad 18 rokov) so svojimi pivami pripravenými v domácich podmienkách zo základných surovín. Prihlásené súťažné pivá (a ich receptúry) nesmú byť komerčne predávané a varené v komerčných pivovaroch.

 

 1. Stanovené súťažné kategórie podľa BJCP (2015)
 2. kategória: 28. A- Brett IPA
  B. kategória: 10. A, B, C- German Wheat Beer
  C. kategória: 12. A - British Golden Ale
  D. kategória: 20. A - American Porter
  E. kategória: 21. B - Speciality IPA - Red IPA
  F. kategória: 23. C - Oud Bruin
  G. kategória: 32. B - Speciality Smoked Beer 

 

       Víťazné vzorky pív z uvedených kategórií (A – G) budú súťažiť o titul

 

„GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2019“ 

 

 1. Do degustačnej súťažnej prehliadky sa môžu prihlásiť všetci záujemcovia, ktorí sa zaregistrujú a prihlásia svoje doma varené pivá na stránke súťaže BIELA VRANA 2019– www.biela-vrana.sk do požadovaného termínu, vyplatia štartovné a súčastne súhlasia so štatútom súťaže. Počet prihlásených vzoriek od jedného domovariča v príslušnej vyhlásenej kategórii je maximálne 1 (jedna) vzorka piva, neobmedzuje sa účasť vo vyhlásených kategoriách. Prípadné nejasnosti o zaradení vzoriek piva bude organizátor riešiť s daným účastníkom súťažnej degustačnej prehliadky. 

 

 1. Prihlasovanie, registrovanie sa na súťaž „BIELA VRANA 2019“ môžete od01. 01. 2019 do16. 02. 2019 (do 23:59 hod.) na stránke súťaže www.biela-vrana.sk

Hlavným organizátorom a kontaktnou osobou je Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, SK, e-mail adresa bielavranakosice@azet.sk   

 

 1. Štartovné / dar za prihlásené vzorky pív je potrebné uhradiť najneskôr v deň konania súťažnej degustačnej prehliadky, pred otvorením súťaže do 9:00 hod. v mieste konania osobne, priložením v nepremokavom obale v balíku, alebo poštovou poukážkou na adresu hlavného organizátora. Štartovné v ročníku 2019 je darom,za jednu prihlásenú vzorku piva do súťaže je suma 3€.

 

 1. Súťažné vzorky piva je potrebné organizátorom doručiť najneskôr do do 16. 02. 2019 na adresu hlavného organizátora, prípadne po dohode s ním aj na miesto konania súťaže Pivovar Hostinec, Hlavná 65, 040 01 Košice, SK. Vzorky piva prímame, preberáme od 01. 02. 2019 na hore uvedenú kontaktnú adresu.Vzorky pív doručené po tomto termíne nemusia byť zaradené do súťaže.  

 

 1. Prihlásená vzorka piva musí musí byť doručená v 3(troch) sklenených obaloch (3x 0,5l, resp. 3 x 0,33l). Každý obal vzorky piva musí obsahovať štítok - etiketu vygenerovaný na stránke súťaže BIELA VRANA 2019 s názvom piva, názvom výrobcu, zaradením do kategórie a všetkými informáciami požadovanými organizátorom. Fľaše nemôžu mať trvalo upevnený štítok – etiketu, štítok – etiketa musí byť pripevnená na fľaši gumičkou. Taktiež sa nepripúšťa akékoľvek označenie na korunkovom uzávere, resp. nepripúšťajú sa keramické patentné uzávery. Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor má právo súťažné vzorky zo súťaže vylúčiť.

 

 1. Prihlásené vzorky pív v príslušnej kategórii budú hodnotené podľa medzinárodného systému BJCP(2015) a bodovo oceňované „100 bodovým systémom“.  Hodnotenia súťažných pív sú zoradené do troch stupňov nasledovne a ocenené diplomom:

 

Zlatá chmeľová šiška (1.stupeň) excelentné pivo (89,00 - 100 b) 

Strieborná chmeľová šiška (2.stupeň) vynikajúce pivo (75,00 - 88,99 b) 

Bronzová chmeľová šiška   (3.stupeň) dobré pivo (59,00 - 74,99 b)

Pri zisku menej ako 59 bodov sa ocenenie neudeľuje.  

 

 1. Ceny Hlavná cena – „GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2019“, držitel tohto ocenenia okrem diplomu a zľavového kupónu získa možnosťuvariť v pivovare Hostinec Košice svoj víťazný pivný špeciál v objeme maximálne 5 hl. Držiteľ ocenenia „GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2019“ zároveň získa zdarma 30 litrov v sude, resp. 50 fliaš (0,5l) tohto víťazného pivného špeciálu pre vlastnú potrebu. Zvyšný podiel bude Pivovar Hostinec organizátor súťaže distribuovať vo svojej obchodnej sieti pod značkou držiteľa ocenenia. Termín uvarenia, uplatnenia nároku je stanovený do 30. 04. 2019, po tomto termíne tento nárok zaniká.    

 

 1. Súčasťou súťažnej degustačnej prehliadky „BIELA VRANA 2019“ je súťaž 

„Design etikety BIELA VRANA 2019“.

Tejto súťaže sa môžu zúčastniť domáci variči piva, ktorí sa zapojili do hlavnej degustačnej súťažnej prehliadkyso svojimi pivnými špeciálmi. Podmienkou je, aby prihlásená etiketa (súbor etiket) pochádzala z reálne uvareného - súťažného piva. Etiketu je nutné pribaliť (nelepiť) k flašiam v počte 1ks (prípadne ich súbor - krčok, predná etiketa, zadovka, pásik,…), resp. odovzdať osobne po dohovore miesta a času. Pokiaľ autorom etikety (súboru etikiet) nie je samotný prihlasovateľ - domovarič piva, je potrebné uviesť aj konkrétneho autora, resp. zhotoviteľa etikety (súboru etikiet). Najlepšiu etiketu (súbor etikiet)   bude vyberať odborná nezávislá komisia zložená z piatich členov ( profesionálny designer, zberateľ pivných etiket, zástupcovia domovaričov, bežný konzument piva). Odborná porota vyberie aj najlepší celkový design, spracovanie témy, invenciu, vyhotovenie projektu ( fľaša, darčekové balenie, prezentácia ako celok,...) s tým, že bude udelená mimoriadna cena :   

TOP design BIELA VRANA 2019“

 

Odmena pre „Design etikety BIELA VRANA 2019“ : 1., 2., a 3. cena – diplom

Odmena pre „TOP design BIELA VRANA 2019“ : 1. miesto – diplom, vecný dar  

 

 1. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční po ukončení všetkých súťažných kategórií. Odovzdávanie  cien prebehne po ukončení oboch súťaží všetkým prítomným účastníkom osobne. Zahraničným účastníkom budú odovzdané kontaktnými osobami, prípadne sa nájde vhodný spôsob doručenia.

 

 1. Výsledky oboch súťaží budú oznámené na mieste súťaže v plnom rozsahu, zverejnené na stránke súťaže BIELA VRANA 2019www.biela-vrana.skdo 48 hodín od oficiálného vyhlásenia výsledkov. Písomné hodnotenia – degustačné hárky vzoriek piva budú zverejnené na profile stránky www.biela-vrana.sk  každému súťažiacemu  do 1 mesiaca od ukončenia súťaže.

 

 1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmien.

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť „ Daj Boh šťastia“.

  

V Košiciach 01. 01. 2019                      Za hlavného organizátora KDD Peter „bobo“ Bognár

Ak tu tvoj obľúbený podnik nie je, pridaj ho a budeš jeho zakladateľom. Páči sa ti KamNaPIVO? Povedz o ňom kamarátom.Čo zlepšiť? Sme zvedaví na tvoj názor.
Uvádzané informácie pochádzajú v prevažnej miere od verejnosti, preto nemôžeme garantovať ich pravdivosť a presnosť. Každý môže údaje aktualizovať.
Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom © Použitie pre iné ako osobné účely je bez povolenia prevádzkovateľa zakázané.
Reklama na portále