Nedeľa 13.6.2021   oslavuje Anton zajtra pozýva na pivo Vasil

6968 podnikov 

Biela vrana 2015

http://www.kamnapivo.sk/webtron/biela-vrana-2015.html

7. január 2015, 01:00
bobo wbm
Biela vrana 2015

Košická domovaričská divízia (KDD), Košice – voľné združenie domácich varičov piva, degustačný pivný Kalt Bier Klub v Košiciach
a Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska – Sekcia homebrewingu
vyhlasujú
medzinárodnú súťažnú degustačnú prehliadku doma varených pivných špeciálov


„BIELA VRANA 2015“

 

 
ktorá sa uskutoční dňa 21. 02. 2015 (sobota od 09:30 hod.)

 

 

Štatút súťažnej degustačnej prehliadky doma varených pivných špeciálov

 

1. Hlavným organizátorom je Košická domovaričská divízia Košice (KDD) – voľné združenie domácich varičov piva a Peter Bognár v spolupráci s ďalšími partnermi. Záštitu nad súťažou prevzala Asociácia malých nezávislých pivovarov Slovenska .

2. Cieľom degustačnej súťaže je podporiť rozvoj domáceho varenia piva na Slovensku s ohľadom na medzinárodný charakter.

3. Súťaže sa môžu zúčastniť domáci variči piva so svojimi pivami pripravenými zo sladových extraktov, základných surovín, resp. ich kombinácií. Pivá nesmú byť komerčne predávané a varené v oficiálnych pivovaroch.

4. Určené kategórie súťažnej degustačnej prehliadky „BIELA VRANA 2015“ podľa BJCP:
– A. kategória – Sweet Stout (BJCP kat. 13B, OG: 1.044 – 1.060)
– B. kategória – California Common Beer (BJCP kat. 7.B, OG: 1.048 – 1.054)
– C. kategória – Flanders Red Ale (BJCP kat. 17. B, OG: 1.048 – 1.054)
– D. kategória – English Barleywine (BJCP kat. 19. B, OG: 1.080 – 1.120)
– E. kategória – špeciálna - Gruit bier (BJCP kat. 21.A, podľa špecifikácie)


Víťazné vzorky pív z uvedených kategórií (A – E) budú súťažiť o titul


„GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2015“

 

5. Organizátor si vyhradzuje právo niektorú z uvedených súťažných kategórií zrušiť, ak počet prihlásených vzoriek v príslušnej kategórii bude menej ako 5 vzoriek. Organizátor si vyhradzuje právo prihlásené vzorky piva presunúť do inej kategórie, ak by boli výrobcom, alebo prihlasovateľom nesprávne zaradené.


6. Do degustačnej súťažnej prehliadky sa môžu prihlásiť všetci záujemcovia, ktorí odošlú prihlášku do požadovaného termínu, vyplatia štartovné a súčastne súhlasia so štatútom súťaže. Počet prihlásených vzoriek od jedného domovariča v príslušnej vyhlásenej kategórii je 1 (jedna) vzorka piva , neobmedzuje sa účasť vo vyhlásených kategoriách. Prípadné nejasnosti o zaradení vzoriek piva bude organizátor operatívne riešiť s daným účastníkom súťažnej degustačnej prehliadky.


7. Prihlášky budú na požiadanie zaslané buď elektronickou poštou, resp. budú k dispozícii na web stránke Asociácie malých nezávislých pivovarov Slovenska, KamNaPivo resp. si ju môžete vyžiadať u organizátora osobne. Prihlášky do súťaže „BIELA VRANA 2015“ môžete posielať do 16. 02. 2014 (do 23:59 hod.) na nasledovnú e-mailovú adresu : bielavranakosice@azet.sk resp. na adresu hlavného organizátora - Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, Slovenská republika


8. V prihláške je potrebné uviesť:
a. Meno a priezvisko výrobcu (prípadne názov domáceho minipivovaru)
b. Adresu výrobcu, telefonický a e-mailový kontakt
c. Názov piva a kategóriu, do ktorej je pivo prihlásené
d. Uviesť, akým spôsobom bolo pivo pripravené (vrchné, spodné kvasenie), typ suroviny, resp. sladinového extraktu, pokiaľ bola použitá pšenica, pšeničný slad prsíme to označiť
f. Dátum výroby piva
g. Spôsob dodania piva (osobne, poštou, cez kontaktnú osobu,...)


9. Štartovné / dar za prihlásené vzorky pív je potrebné uhradiť najneskôr v deň konania súťažnej degustačnej prehliadky, pred otvorením súťaže do 9:30 hod. v mieste konania osobne, alebo poštovou poukážkou na adresu Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, SR .


10. Štartovné v ročníku 2015 je darom, za prihlásenú vzorku piva do súťaže je poplatok 3€. Pokiaľ súťažiaci prihlási svoju vzorku len do kategórie E. - Gruit bier , štartovné za dodané pivo je 1.-€ .


11. Súťažné vzorky piva je potrebné organizátorom doručiť najneskôr do do 16. 02. 2015 na adresu Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, prípadne po dohode s hlavným organizátorom na miesto konania súťaže. Vzorky piva je možné doručiť od 07. 01. 2015 na hore uvedenú kontaktnú adresy do 16. 02. 2014, ale aj na zberateľskú burzu poriadanú 7. februára 2015 v košickom minipivovare Golem , Dominikánske námestie 15, Košice, prípadne do podniku Camelot, Kováčska 19, Košice
Vzorky pív doručené po tomto termíne nemusia byť zaradené do súťaže.


12. Prihlásená vzorka piva musí mať minimálny objem 1l a musí byť v sklenených obaloch napr. 2 x 0,5l, 3 x 0,33l . Každý obal vzorky piva musí obsahovať štítok - etiketu s názvom piva, názvom výrobcu a zaradenie do kategórie. Fľaše nemôžu mať trvalo upevnený štítok – etiketu, štítok – etiketa musí byť pripevnená na fľaši gumičkou, štítok bude súčasťou prihlášky. Taktiež sa nepripúšťa označenie na korunkovom uzávere. Pokiaľ tieto podmienky nebudú splnené, organizátor má právo súťažné vzorky zo súťaže vylúčiť.

13. Prihlásené vzorky pív v príslušnej kategórii budú hodnotené „100 bodovým systémom“ . Každej vzorke piva bude na základe senzorického hodnotenia degustátora pridelený príslušný počet bodov. Po sčítaní bodových hodnotení všetkých degustátorov komisie sa stanoví výsledný počet bodov, ktorý bude podkladom pre zaradenie do troch stupňov. Pri rovnosti bodov ďalším kritériom je najvyššie dosiahnuté hodnotenie. Túto úlohu bude plniť nezávislý sčítací komisár, ktorý zaručí objektívnosť a presnosť vyhodnotení. Výsledky budú zverejnené v plnom rozsahu t.j.:
Ocenenie, číslo vzorky, meno domovariča, názov piva a pivovaru, získaný počet bodov.

Ocenenia sú zoradené do troch stupňov nasledovné:
Zlatá chmeľová šiška (1. stupeň) - excelentné pivo ( 89, 00 - 100 bodov)
Strieborná chmeľová šiška (2. stupeň) - vynikajúce pivo (75,00 - 88,99 bodov)
Bronzová chmeľová šiška (3. stupeň) - dobré pivo (59,00 - 74,99 bodov)

Pri zisku menej ako 59 bodov sa ocenenie neudeľuje. V príslušnom stupni môže byť ohodnotených - ocenených aj viacero súťažných vzoriek pív, rozdiel nastáva len v počte získaných bodov, ktoré pivá dosiahli, nevylučuje sa ani rovnaký počet bodov.

14. Ceny
Hlavná cena – „GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2015“, držitel tohto ocenenia okrem diplomu získa možnosť uvariť v pivovare Kaltenecker Rožňava svoj víťazný pivný špeciál zo základných surovín v objeme maximálne 5 hl. Držiteľ ocenenia „GRAND SPECIAL BIELA VRANA 2015“ zároveň získa zdarma 50 fliaš (0,5l) tohto pivného špeciálu pre vlastnú potrebu. Zvyšný podiel bude pivovar Kaltenecker a organizátor súťaže distribuovať vo svojej obchodnej sieti pod značkou držiteľa ocenenia. Termín uvarenia, uplatnenia nároku je stanovený do 30. 04. 2015, po tomto termíne tento nárok zaniká.
- ocenené vzorky piva Zlatá chmeľová šiška (1. stupeň) - excelentné pivo - získajú diplom
- ocenené vzorky piva Strieborná chmeľová šiška (2. stupeň) - vynikajúce pivo - získajú diplom
- ocenené vzorky piva Bronzová chmeľová šiška (3. stupeň) - dobré pivo - získajú diplom
Účastníci, ktorí nezískajú ocenenie (zisk menej ako 59 bodov) obdržia účastnícky diplom.

15. Degustačná komisia bude hodnotiť prihlásené pivá v príslušných kategóriach podľa systému bjcp.com. Degustačná komisia bude zložená z akreditovaných degustačných komisárov, ktorí prešli jednotlivými školeniami, bude maximálne 5-členná, zložená z pivovarnického odborníka (profi sládek, resp. zástupca pivovaru), degustátora s certifikátom, someliera, člena Sekcie homebrewingu pri Asociácii malých nezávislých pivovarov na Slovensku - domovarníka, pivného znalca – amatéra (napr. Kalt Bier Klub). V kategórii Grand special bude ustanovená max. 9-členná degustačná komisia. Degustačná komisia bude priamo podliehať hlavnému koordinátorovi, ktorého určí riaditeľ súťažnej degustačnej prehliadky pred začiatkom súťaže. Ten bude mať rozhodujúci vplyv pri riešení prípadných rozporov, námietok, nezrovnalostí a bude riadiť chod degustácií v príslušnej súťažnej kategórii.

16. Pri prípadnom zrušení súťažných kategórií a úplnom vyradení piva zo súťaže, alebo po zrušení celej degustačnej súťaže bude dotknutým záujemcom vrátené štartovné - dar vo výške 100% z celkovo zaplatenej sumy. Súťažné degustačné vzorky piva sa súťažiacim nevracajú.

17. Súčasťou súťažnej degustačnej prehliadky „BIELA VRANA 2015“ je súťaž „Design etikety BIELA VRANA 2015“. Tejto súťaže sa môžu zúčastniť domáci variči piva, ktorí sa zapojili do hlavnej degustačnej súťažnej prehliadky so svojimi pivnými špeciálmi. Podmienkou je, aby prihlásená etiketa (súbor etiket) pochádzala z reálne uvareného - súťažného piva. Etiketu je nutné poslať poštou hlavnému organizátorovi v počte 1ks (prípadne ich súbor - krčok, predná etiketa, zadovka, pásik,…), resp. odovzdať osobne po dohovore miesta a času.
Pokiaľ autorom etikety (súboru etikiet) nie je samotný prihlasovateľ - domovarič piva, je potrebné uviesť aj konkrétneho autora, resp. zhotoviteľa etikety (súboru etikiet).
Zaslaním etikety (súboru etikiet), resp. grafického návrhu etikety piva a loga pivovaru sútažiaci v kategórii „Design etikety BIELA VRANA 2015“ súhlasí s použitím etikety piva a loga pivovaru na účely podujatia „BIELA VRANA 2015“ a ich poskytnutiu komisii na odborné posúdenie v rámci súťaže „Design etikety BIELA VRANA 2015“ v papierovej forme.
Poskytnuté etikety v papierovej forme ostávajú v archíve organizátora súťaže za účelom vytvorenia kroniky podujatia, nebudú poskytované iným subjektom, ani jednotlivcom.
Najlepšiu etiketu (súbor etikiet) bude vyberať odborná nezávislá komisia zložená z piatich členov ( designer, zberateľ pivných etiket, zástupca AMNPS, zástupca domovaričov, bežný konzument piva) individuálne, tak, že každý z členov komisie vyberie 3 etikety (súbory etiket) s najvyšším bodovým ohodnotením. Odborná porota vyberie aj najlepší celkový design, spracovanie témy, invenciu, vyhotovenie projektu ( fľaša, darčekové balenie, prezentácia ako celok,...) s tým, že bude udelená mimoriadna cena :

„TOP design Biela vrana 2014“

 

Odmena pre „Design etikety Biela vrana 2014“ bude nasledovná:
1. cena – diplom, vecná cena
2. cena - diplom
3. cena – diplom

Odmena pre : „TOP design Biela vrana 2015“ bude nasledovná:
1. miesto – diplom, poukaz na tlač etikiet (v rozsahu 10 x formát A4)
Poukaz bude možné uplatniť najneskôr do 30. 04. 2015, inak stráca platnosť. Etikety je možné prihlásiť, resp. zaslať najneskôr do 16. 02. 2015 na uvedenú adresu:
Peter Bognár, Partizánska 1, 040 01 Košice, SR, resp. bielavranakosice@azet.sk

18. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční po ukončení všetkých súťažných kategórií. Odovzdávanie cien prebehne po ukončení oboch súťaží všetkým prítomným účastníkom osobne, neprítomným slovenským účastníkom bude zaslané poštou, prípadne odovzdané kontaktnými osobami uvedenými v štatúte. Zahraničným účastníkom bude odovzdané kontaktnými osobami, prípadne sa nájde vhodný spôsob po dohode s dotknutými účastníkmi súťaže.

19. Výsledky oboch súťaží budú oznámené na mieste súťaže v plnom rozsahu a širokej verejnosti najneskôr do 48 hodín od oficiálného vyhlásenia výsledkov súťaží na web stránkach AMNPS – malepivovary.sk a KamNaPIVO.sk , resp. na stránke súťaže Biela vrana – a sociálnej sieti facebook. Taktiež všetci súťažiaci budú oboznámení s výsledkami aj elektronickou formou do 48 hodín v podobe e-mailu v prípade, že uvedú v prihláške svoju e-mailovu adresu. Písomné hodnotenia súťažných vzoriek, ktoré získali prvé tri miesta budú doručené do 3 mesiacov od ukončenia súťaže na zadané e-mailové adresy.

 

20. Miesto konania je podnik Camelot, Kováčska 19, Košice, SK

21. Organizátor si vyhradzuje právo zmien.

 

Tešíme sa na Vašu účasť „ Daj Boh šťastia“.
Za hlavného organizátora KDD riaditeľ súťaže Peter Bognár
V Košiciach 07. 01. 2015

 

Prihláška BV 2015 "papierová", môžete si ju stiahnúť TU, registrácia a prihláška na Googli TU.

Ak tu tvoj obľúbený podnik nie je, pridaj ho a budeš jeho zakladateľom. Páči sa ti KamNaPIVO? Povedz o ňom kamarátom.Čo zlepšiť? Sme zvedaví na tvoj názor.
Uvádzané informácie pochádzajú v prevažnej miere od verejnosti, preto nemôžeme garantovať ich pravdivosť a presnosť. Každý môže údaje aktualizovať.
Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom © Použitie pre iné ako osobné účely je bez povolenia prevádzkovateľa zakázané.
Reklama na portále