Piatok 20.5.2022   oslavuje Bernard zajtra pozýva na pivo Zina

6982 podnikov 

Biela vrana 2018 - kategórie

http://www.kamnapivo.sk/webtron/biela-vrana-2018-kategorie.html

22. marec 2017, 09:00
bobo wbm
Biela vrana 2018 - kategórie

Súťaž domovaričov piva - Biela vrana - medzinárodná degustačná súťaž doma varených pív už tradične vyhlasuje po ukončení predchádzajúceho ročníka do mesiaca nové súťažné kategórie.

Po zvážení sme v KDD (Košická domovaričská divízia) určili nasledovné kategórie podľa BJCP 2015. Zároveň je dobrým zvykom, že absolútny víťaz súťaže určí kategóriu podľa svojho uváženia.

 

 

 

 

Organizátor medzinárodnej súťaže doma varených pivných špeciálov

 

Biela vrana - Košická domovaričská divízia (KDD)

 

stanovil pre siedmy ročník Biela vrana 2018

 

24. 02. 2018 od 9:00hod., Košice, Slovensko

 

nasledujúce súťažné kategórie podľa BJCP (2015):

 

 

A. kategória: 21. IPA, 21. B - Specialty IPA: White IPA 

B. kategória: 16. Dark British Beer - 16. B - Oatmeal Stout

C. kategória: 25. Strong Belgian Ale - 25. B - Saison

D. kategória: 9. Strong European Beer - 9. C - Baltic Porter

E. kategória: 23. European Sour Ale - 23. A - Berliner Weisse

F. kategória: 11. British Bitter - 11. C - Strong Bitter

G. kategória: Špeciálna - Coffe Beer (určená držiteľom ocenenia Grand Special Biela vrana 2017 - Peťom Chňupom)

 

Takže, vážení domovariči, máte čas viac ako 11 mesiacov na vyskúšanie, doladenie svojích pív, ktoré varíte, alebo sa rozhodnete variť a poslať do tejto súťaže. Termín súťaže upresníme, zatiaľ obyčajne sa konala v druhej polovici februára v Košiciach (najpravdepodobnejšie 24. 02. 2018 - sobota).

 

 Daj Boh šťastia, priatelia homebrewári,

ale aj priaznivci pravého poctivého piva!

 

 

Coffee Beer - Autor: Peter Chňupa

 

Špecifikácia: Pivo akéhokoľvek štýlu s prídavkom kávy

 

OG: rôzne           FG: rôzne            Alc.: rôzne          SRM: rôzne

 

Cieľ: Zámerom domovariča v tejto kategórii by malo byť navariť pri čo možno najväčšej voľnosti vyvážené kávové pivo, v ktorom bude zreteľne cítiť káva, ktorá však bude v harmónii so zvyšnými charakteristikami základného piva. Niektoré tradičné štýly sa na vytvorenie kávového piva hodia viac, než ostatné, ale povolené sú všetky. V prípade dobre zvládnutej netradičnej kombinácie môžu porotcovia oceniť práve túto invenčnosť. Ak si domovarič za základ piva vyberie niektorý konkrétny bežný štýl, musí ho uviesť pri prihláške. Ak sa pivo pohybuje mimo hraníc bežných štýlov uvedených v BJCP, musí domovarič uviesť niekoľkými slovami svoj zámer pri jeho varení.

 

Aróma + Chuť + Pocit v ústach + Celkový dojem: Nie je nutné, aby sa pridaná káva prejavovala v pive dominantne – intenzita kávovosti sa môže pohybovať od nízkej, až po silnú. Dôraz však bude kladený na to, aby charakterom aj intenzitou káva pôsobila v harmónii s ostatnými zložkami daného piva. Tie by mali byť v súlade s uvedeným základným pivným štýlom, prípadne charakteristikou piva uvedenou na prihláške.

Vzhľad: Oproti základnému pivnému štýlu je prípustný (hoci nie vyžadovaný) určitý posun vo farebnosti smerom k tmavej farbe, rádovo okolo 10 SRM. Domovarič by si nemal až tak lámať hlavu s farebnosťou pri pridávaní kávy, zároveň by však výsledné pivo nemalo byť úplne tmavé, ak bude základom napríklad Berliner Weisse. Ak by to tak bolo, už sa nejedná o interpretáciu klasického štýlu, ale treba uviesť charakteristiku, ako pri pivách, ktoré sú mimo štýl. Penivosť v súlade so základným pivným štýlom.

 

Suroviny: Zodpovedajúce zvolenému základnému pivnému štýlu. Povolené sú akékoľvek kvasinky, slady aj chmeľ.

 

Káva: Povolené sú všetky podoby kávy, aj jej spôsoby použitia. Je možné použiť kávové zrnká, aj cascaru. Prípustné je pridať ich v ktorejkoľvek fáze varenia, kvasenia, aj ležania - či už v surovej podobe, alebo je možné pripraviť si zvlášť kávový nápoj (cold brew, espresso, etc.) a ten nadávkovať do piva podľa uváženia. Silno NEodporúčam použitie rôznych "prírodne identických aróm" a iných extraktov voľne dostupných v predaji. Zvyknú byť kvalitatívne podradné v porovnaní s použitím skutočnej kávy.

 

Špeciálne suroviny: Okrem kávy je možné použiť aj iné špeciálne suroviny, vymykajúce sa klasickej štvorici voda+slad+chmeľ+kvasinky. Avšak v prípade, že budú použité, je potrebné ich uviesť na prihláške. Vo výslednom charaktere piva by mala byť stále dominantnou "špeciálnou zložkou" káva. Je nežiaduce, aby v "kávovom pive" napríklad prerážala vanilka a káva bola cítiť iba nebadane v úzadí - naopak by to už bolo prípustné, ale stále je potrebné dbať na to, aby základný štýl nebol úplne prehlušený kávou a špeciálnymi ingredienciami. Je veľmi dôležité ustrážiť intenzitu jednotlivých zložiek v rovnováhe tak, aby výsledok stále pôsobil dojmom "kávového piva".

 

Označenie: V prihláške musí byť uvedený základný pivný štýl, prípadne krátka niekoľkoslovná charakteristika základného piva. Ďalej je potrebné uviesť akékoľvek prípadné špeciálne suroviny. Ak je použitá cascara, domovarič ju môže, ale nemusí uviesť medzi špeciálnymi surovinami. Ak je použitá výhradne cascara, domovarič navyše môže, ale nemusí uviesť medzi špeciálnymi surovinami "bez kávy".

 

 

Competition of beer homebrewers – Biela Vrana – an international tasting competition of home brewed beers, traditionally declares next year’s competition categories within a month after finals.

 

After consideration, we, the KDD (Košická Domovaričská Divízia), have determined categories for the next year, according to BJCP 2015. It is also good practice that an absolute winner of the competition determines a category of his own choice for the next year.    

 

The organizer of the international competition of home brewed beer specials Biela vrana - Košická domovaričská divízia (KDD) declares for the seventh year of Biela vrana 2018 the following competition categories according to BJCP (2015):

 

Category A: IPA, 21. B - Specialty IPA: White IPA

Category B: 16. Dark British Beer – 16. B - Oatmeal Stout

Category C: 25. Strong Belgian Ale – 25. B - Saison

Category D: 9. Strong European Beer – 9. C - Baltic Porter

Category E: 23 European Sour Ale – 23. A - Berliner Weisse

Category F: 11. British Bitter – 11. C - Strong Bitter

Category G: Special - Coffee Beer (designated by the winner of Grand Special Biela Vrana 2017 - Peter Chňupa)  

 

Well, dear home brewers, there are around 11 months to test and fine-tune your beers before sending them to the competition. Dates of competition will be specified; usually it is held in the second half of February in Kosice (the next one most likely on Saturday, 24th February 2018).  

 

My friend homebrewers, may God bless you!

But even all the supporters of true and honest beer!

 

Coffee Beer

 

Specification: Beer of any base style with added coffee

 

OG: varies          FG: varies           Alc.: varies         SRM: varies

 

Goal: The goal of the brewer should be to brew a balanced coffee beer with as few limitations as possible. The coffee should be distinctly present, but in harmony with the base style characteristics. Some classic styles are suited for creation of coffee beers better than others, but everything is permitted. If the brewer manages to execute an innovational combination particularly well, the judges are free to give extra credit for the originality. If the brewer chooses one of the common BJCP styles as the base of the beer, he has to list the style on the registration form. If the beer does not fit into any traditional BJCP beer style, the brewer instead has to explain his brewing intentions using a few words.

 

Aroma + Flavour + Mouthfeel + Overall Impression: The coffee does not need to dominate the beer. The coffee intensity can vary from light to intense. However emphasis is placed on the harmonic interplay of the coffee and the other components of the beer. Those should reflect the base beer style, or the characteristic supplied in the registration form.

 

Appearance: A slight increase in colour of up to around 10 SRM is acceptable in comparison to the base style, but not required. The brewer should not concern himself very much with colour when adding the coffee. However the finished beer should not be completely dark if it is based on pale styles, like Berliner Weisse etc. If so, it is not the classic style anymore, but needs to be described as a specialty beer. Head formation and retention should be in accordance with the base style.

 

Ingredients: Ingredients should reflect the recommendations for the chosen base style. All types of yeast, hops and malt are allowed.

 

Coffee: All forms of coffee and Brewhouse processes are permitted. It is possible to use whole beans, ground coffee, even cascara. It is possible to use it in any phase of brewing, fermentation or lagering – either in raw for, or it is possible to prepare a coffee drink separately (cold brew, espresso, etc.) and dose that into the beer accordingly. However I strongly discourage the use of commercially available extracts and flavouring, as they are often inferior to the use of real coffee.

 

Special Ingredients: It is possible to use other specialty ingredients besides coffee. However if they are used, it is necessary to list them in the registration form. The coffee should be the dominant “special ingredient” however – it is undesirable for vanilla to be the main flavour of a coffee beer for example, with coffee being in the background. It would be acceptable the other way around, but the brewer should still beware of overwhelming the base style by coffee and special ingredients. It is important to keep the intensity of special ingredients such, that the resulting overall impression is of a harmonic coffee beer with a light possible twist.

 

Labelling: The brewer must specify the base beer style, or supply a short description in few words if no beer style seems appropriate. It is also necessary to list any special ingredients apart from coffee, if used. If cascara is used, it is possible, but not necessary, to list it as a special ingredient. If cascara is used exclusively (which is an option), it is furthermore possible, though not necessary, to state “with cascara, without coffee”.

Ak tu tvoj obľúbený podnik nie je, pridaj ho a budeš jeho zakladateľom. Páči sa ti KamNaPIVO? Povedz o ňom kamarátom.Čo zlepšiť? Sme zvedaví na tvoj názor.
Uvádzané informácie pochádzajú v prevažnej miere od verejnosti, preto nemôžeme garantovať ich pravdivosť a presnosť. Každý môže údaje aktualizovať.
Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom © Použitie pre iné ako osobné účely je bez povolenia prevádzkovateľa zakázané.
Reklama na portále