Štvrtok 23.3.2023   oslavuje Adrián zajtra pozýva na pivo Gabriel

6981 podnikov 

Domovaričská pivománia 2011

http://www.kamnapivo.sk/webtron/domovaricska-pivomania-2011.html

5. september 2011, 19:00
Ing.Ján Pokrievka
Domovaričská pivománia 2011

DOMOVARIČSKÁ PIVOMÁNIA 2011

1.ročník celoštátnej degustačnej súťaže domácich varičov piva na Slovensku

9.októbra 2011 – Hotel Victoria v Martine

 

 
Propozície degustačnej súťaže „Domovaričská pivománia 2011“


 

1. Organizátori degustačnej súťaže
Hlavnými organizátormi celoštátnej degustačnej súťaže sú Turčiansky pivovarnícky dom v Martine, Klub zberateľov pivovarských suvenírov Porter club v Martine a Asociácia malých nezávislých pivovarov na Slovensku. Degustačná súťaž sa uskutoční v rámci programu veľkého medzinárodného stretnutia zberateľov pivných suvenírov ako samostatná akcia v hoteli Victoria v Martine v nedeľu 9.10. 2011 so začiatkom o 11,00 hod.

2. Cieľ degustačnej súťaže
Cieľom tejto degustačnej súťaže je podporiť rozvoj homebrewingu (domáceho varenia piva) na Slovensku a vytvoriť podmienky pre vzájomné súťaženie medzi slovenskými domácimi výrobcami piva. Z toho dôvodu má súťaž len celoštátny charakter a je určená pre všetkých záujemcov zo Slovenska, ktorí sa venujú domácemu vareniu piva. Ďalším cieľom súťaže je vytvoriť súťažné podmienky pre výrobcov domáceho piva z koncentrátov a zo základných surovín v samostatne hodnotených kategóriách.

3. Degustačná súťaž „Domovaričská pivománia 2011“ sa bude konať v týchto kategóriách:
I. kategória – Svetlé pivá z mladinových koncentrátov do 13 % Plato
II. kategória – Tmavé pivá (polotmavé pivá) z mladinových koncentrátov do 13 % Plato
III. kategória – Špeciálne pivá z mladinových koncentrátov nad 13 % Plato
IV. kategória – Svetlé pivá zo základných surovín do 13 % Plato
V. kategória – Tmavé pivá (polotmavé pivá) zo základných surovín do 13 % Plato
VI. kategória – Špeciálne pivá zo základných surovín nad 13 % Plato
VII.kategória – Pšeničné pivá bez rozdielu stupňovitosti Plato a spôsobu výroby

Poznámka: Vzhľadom k predpokladanému menšiemu počtu pív v kategóriách III. A VI. (Špeciálne pivá) sú tieto kategórie otvorené spoločne pre svetlé, polotmavé a tmavé pivá rôznych typov.
Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z uvedených súťažných kategórií prípadne zrušiť, ak nebude dostatočný počet prihlásených vzoriek (minimálne 5 v jednej kategórii), alebo operatívne zlúčiť niektoré kategórie a ak to bude reálne môže byť vyhlásená aj nová kategória.

4. Prihlášky do degustačnej súťaže
Do degustačnej súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia zo Slovenska na základe vyplnenej prihlášky. Každý domáci varič (domáci pivovar) sa môže zúčastniť podľa vlastného záujmu v rôznych vyhlásených kategóriách (aj vo viacerých). V každej kategórii je však možné prihlásiť maximálne dve rôzne druhy piva s rozdielnymi názvami, ktoré zodpovedajú svojimi charakteristickými vlastnosťami danej kategórii. V prípade nesprávneho zaradenia piva v prihláške si organizátori vyhradzujú právo preradiť prihlásenú vzorku do odpovedajúcej kategórie. Prihlášky je nutné doručiť organizátorom v elektronickej podobe najneskôr do 15.9. 2011 na adresu: pokrievka@nextra.sk. Prihlášky budú rozposielané elektronickou poštou, budú k dispozícii na rôznych webových stránkach, prípadne si ju môžete vyžiadať u organizátorov na uvedenej adrese.

5. Poplatky za účasť na degustačnej súťaži
Účastnícky poplatok pre členov Sekcie homebrewingu pri Asociácii malých nezávislých pivovarov za každý prihlásený druh piva je stanovený na 3 €. Pre ostatných prihlásených účastníkov je účastnícky poplatok 5 € za každý druh piva. Poplatok je možné zaplatiť osobne (cez druhú osobu) najneskôr deň pred konaním súťaže t.j. 8.10. 2011, prípadne poštovou poukážkou na adresu: Ján Pokrievka, II.kolónia 24, 036 08 Martin. Finančné prostriedky z účastníckych poplatkov budú použité výhradne na organizáciu degustačnej súťaže (občerstvenie pre komisie, výrobu diplomov, nákup cien a poštové poplatky a iné výdaje spojené s organizáciou).

6. Spôsob dodania pív na degustačnú súťaž
Každý prihlásený účastník musí dodať svoje súťažné vzorky pív organizátorom najneskôr deň pred konaním súťaže t.j. 8.10. 2011 do 14,00 hod. Z každej prihlásenej vzorky je nutné odovzdať minimálne po tri fľašky o objeme 0,5 L, pri väčšom balení v PET fľašiach odporúčame odovzdať po 2 fľašky. Fľašky musia byť označené etiketami na ktorých bude uvedený minimálne názov piva, stupňovitosť alebo obsah alkoholu a meno výrobcu (domáceho pivovaru). Pivá je možné doručiť organizátorom priebežne (osobne alebo poštou) od 15.9. 2011 na adresu: Ján Pokrievka, II.kolonia 24, 036 08 Martin, alebo osobne (prípadne cez inú kontaktnú osobu na medzinárodnom stretnutí zberateľov v Martine (7.-8. 10.2011).
Okrem uvedených možností bude možné pre tých, ktorí sa osobne nezúčastnia akcie v Martine dodať vzorky pív cez tieto kontaktné osoby:
a.) Peter Bognár,
Partizánska 1, 040 01 Košice, tel.: 0908 990376, e-mail: pebox@azet.sk
b.) Ing. Dalibor Hanzel,
Malinovského 6, 915 01 Nové Mesto n.V., tel.: 0905 745842,
e-mail: hanzel@hp-plasty.sk
c.) Pre tých, ktorí nebudú mať možnosť využiť ani jednu z uvedených možností,
doporučujeme čo najskôr kontaktovať organizátorov – Ján Pokrievka, tel. 0905 418082, e-mail: pokrievka@nextra.sk. Na medzinárodné stretnutie zberateľov pricestujú zberatelia z celého Slovenska a my Vám pomôžeme skontaktovať sa s niekým z Vášho blízkeho okolia.

7. Organizácia degustačnej súťaže
Ak počet prihlásených vzoriek v kategórii nebude väčší ako desať, vlastná degustácia bude jednokolová (len finále) a po jej ukončení bude vyhlásené konečné poradie na prvých troch miestach. V prípade väčšieho počtu prihlásených vzoriek môžu organizátori rozhodnúť o dvojkolovej degustácii (dve semifinálové kolá s postupom troch najlepších a jedno finálové kolo). Pri rovnakom počte bodov na prvých troch miestach (v semifinále aj finále) sa uskutoční dodatková degustácie na základe ktorej bude určené konečné poradie.

8. Zloženie degustačných komisií
Hodnotenie pív v jednotlivých kategóriách bude vykonávať 7 členná degustačná komisia zložená z pivovarníckych odborníkov, zástupcu Turčianskeho pivovarníckeho domu, člena Porter clubu v Martine, člena Sekcie homebrewingu pri Asociácii malých nezávislých pivovarov na Slovensku, zahraničných účastníkov medzinárodného stretnutia zberateľov, degustačného klubu v Martine a prípadne aj iných hostí. Zloženie komisie pre jednotlivé kategórie sa bude podľa potreby operatívne meniť podľa počtu degustátorov a množstva vzoriek .

9. Spôsob hodnotenia súťažných vzoriek a spracovania výsledkov
Každý degustátor bude v príslušnej kategórií individuálne na samostatnom formulári hodnotiť senzorické (chuťové) a vizuálne vlastnosti (pena, farba a pod.) vzorky na základe čoho stanoví výsledné bodové hodnotenie. Spracovanie výsledkov sa bude realizovať po ukončení každej kategórie, prípadne semifinálového kola. Za tým účelom bude v degustačnej miestnosti zriadené počítačové pracovisko s obsluhou a pripraveným programom na rýchle elektronické vyhodnocovanie. Výsledky budú priebežne uverejňované na viditeľnom mieste v degustačnej miestnosti a po ukončení degustačnej súťaže budú uverejnené na webových stránkach organizátorov súťaže a KamNaPivo.

10. Odmeny pre víťazov
V každej kategórií bude oficiálne vyhlásené poradie na prvých troch miestach. Víťaz každej kategórie dostane vecnú odmenu a diplom, druhý a tretí v každej kategórii bude odmenený diplomom. Víťaz každej kategórie má právo používať po dobu jedného roka (do konania ďalšieho ročníka degustačnej súťaže) na svojich etiketách a iných propagačných materiáloch oficiálne logo súťaže na propagáciu svojho umiestnenia. Prítomným účastníkom budú odmeny odovzdané na mieste osobne po ukončení degustačnej súťaže, neprítomným budú zaslané poštou. Každý zúčastnený domáci varič (domáci pivovar), ktorý sa neumiestni na prvých troch miestach dostane od organizátorov účastnícky diplom.

11. Záverečné ustanovenia
Súhlas s podmienkami súťaže vzniká zaslaním prihlášky a zaplatením u zo strany súťažiaceho. Pri zrušení niektorej kategórie, alebo úplnom vyradení piva zo súťaže, bude dotknutým účastníkom vrátený účastnícky poplatok v plnej výške. Organizátori súťaže si vyhradzujú právo na zmeny v propozíciách ak by nastali problémy či neočakávané situácie alebo okolnosti.

V Martine 1. júla 2011

Ing. Ondrej Čuraj - Turčiansky pivovarnícky dom Martin

Ing. Ladislav Kovács - Asociácia malých nezávislých pivovarov na Slovensku

Ing.Ján Pokrievka - Porter club Martin

Ak tu tvoj obľúbený podnik nie je, pridaj ho a budeš jeho zakladateľom. Páči sa ti KamNaPIVO? Povedz o ňom kamarátom.Čo zlepšiť? Sme zvedaví na tvoj názor.
Uvádzané informácie pochádzajú v prevažnej miere od verejnosti, preto nemôžeme garantovať ich pravdivosť a presnosť. Každý môže údaje aktualizovať.
Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom © Použitie pre iné ako osobné účely je bez povolenia prevádzkovateľa zakázané.
Reklama na portále